Raymond Puts, Country Director USG People
Een leven lang leren
Raymond Puts, Country Director USG People
Zeist,
16
januari
2018
|
13:00
Europe/Amsterdam

Een leven lang leren

“Er zullen beroepsgroepen verdwijnen en niet meer terugkomen. Bijvoorbeeld in de industrie, waar het handwerk wordt geautomatiseerd en bestuurd door zogenaamde operators. Uiteindelijk is de vraag hoe de werknemer wordt opgeleid voor functies die wel zullen blijven bestaan of gaan ontstaan. Een groot knelpunt in het omscholingstraject is de financiering, omdat de opleidingsfondsen sterk versleuteld zijn binnen sectoren. Nederland is nog altijd klassiek georganiseerd, in zuilen en instituten. Waarbij de opleidingsfondsen van oudsher de taak hebben om de opleiding vooral binnen de eigen sector te regelen. Terwijl je voor de arbeidsmobiliteit juist ook de opleiding zou willen financieren die betrekking heeft op andere sectoren, zeker bekeken vanuit sectoren die verantwoordelijk zijn voor een grote uitstroom van arbeidskrachten. Ik verwacht dat we daar nog niet een-twee-drie uit zijn.”

Raymond Puts voorziet dat scholen en scholing een heel nieuwe rol gaan vervullen in de ontwikkeling van mensen. “Vroeger gingen we na de schoolperiode aan de slag en in een aantal gevallen volgde je tijdens het werk nog een opleiding”, vertelt hij. “Als je kijkt naar de gemiddelde bestaansduur van een functie vandaag de dag, dan ligt die rond de vijftien jaar. Dus eigenlijk moet iedereen zich nu al voorbereiden op het feit dat je twee soorten banen zult hebben in je leven. En die periode zal alleen maar korter worden. Op termijn is het zelfs niet meer logisch dat mensen voor een vastomlijnde beroepsgroep worden opgeleid. Het lastige is dat dat geen abrupte veranderingen zijn. Iedereen ziet de tendensen, maar het zijn geen dingen die je vandaag direct voelt. Als de vraag naar beroepen of beroepsgroepen schaarser wordt, volgt eerst de ontkenning. Als je mensen de vraag stelt of ze nog bij hetzelfde bedrijf werken over twintig jaar, antwoord iedereen ontkennend. Maar als je mensen vraagt wat ze nu doen om ervoor te zorgen dat ze over twintig jaar inderdaad niet meer bij hetzelfde bedrijf werken, blijft het stil. Het is kortom in de hoofden van veel mensen belangrijk, maar niet urgent. Terwijl iedereen die echt bezig is met z’n carrière, bereid zal moeten zijn om ook buiten het huidige bedrijf, de bestaande baan of de bekende omgeving te gaan kijken. Niet morgen, maar vandaag. Vaak zien mensen die ergens langdurig werken het werk als een verworven recht. Dat is altijd zo geweest. Dat leidt tot een interessante tegenstelling: groepen mensen met goed geregelde outplacementtrajecten blijken het lastigst herplaatsbaar te zijn. Want blijkbaar mist dan de urgentie. Hoe meer je de mensen vangnetten biedt, hoe minder snel de overstap plaatsvindt.”

Groei van zzp’ers en toegang tot zorg, pensioen en de Werkloosheidswet

De ontwikkeling rondom zzp’ers in Nederland noemt Puts een bijzonder fenomeen. “Ik ben ervoor dat we ondernemerschap stimuleren, maar voor een significant deel vraag ik me echt af of het niet in werkelijkheid om reguliere arbeid gaat. En waarom sommige werkgevers het tegendeel blijven beweren. Je zag eerder dat werkgevers en werknemers er wel over uit waren dat de plotselinge groei van zzp’ers heel opvallend was. Met de komst van de wet DBA nam het aantal zienderogen af. De discussie die daaromheen speelt, is de verplichte verzekering en toegang tot zorg, pensioen en de Werkloosheidswet. Want als deze regelingen verplicht worden gesteld, dan is de vraag hoe het zelfstandig ondernemerschap zich verhoudt tot de reguliere dienstbetrekking. Ik zie die verplichting met name rond arbeidsongeschiktheid, net als wettelijke aansprakelijkheid. Omdat je in een situatie terecht kunt komen waarin je de kosten niet zelf kunt dragen en deze ook niet kunt afwentelen op de maatschappij. Het pensioenvraagstuk voor zzp’ers kun je in mijn ogen niet eendimensionaal aanvliegen. Dat zou onderdeel moeten zijn van de discussie rondom de algehele stelselverandering. Het betreft een zeer complex vraagstuk waar alle instituten, uitvoerende organisaties en verplichtingen aan vast zitten.”

‘De jeugd is de groep die de minste zorg nodig heeft op de arbeidsmarkt’

De nieuwe, jonge toetreders op de arbeidsmarkt vragen wezenlijk andere dingen van werkgevers. Daar gaat het meer over wat men bijdraagt aan de maatschappij en zingeving. Puts: “Ik vind de jeugd de groep die de minste zorg nodig heeft op de arbeidsmarkt. Zij komen heel anders op de arbeidsmarkt vergeleken met de groep van twintig jaar geleden. De doorstroom van deze jonge groep is hoog. En dat zou iedereen moeten koesteren. In die zin zijn zij veel verder dan de oudere generatie.” De jonge groep toetreders lijkt in staat om op een andere manier naar zaken te kijken en hiërarchie is iets wat voor hen niet belangrijk is. De belangrijke vraag voor veel werkgevers is hoe je deze groep in de toekomst aan je gaat binden. En daarvoor moet je de groep echt verleiden.

De ontwikkeling van stapelbanen

Combinatiebanen (ook wel stapelbanen genoemd) ontwikkelen zich vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In hogere segmenten is deze ontwikkeling ook zichtbaar, maar dan gaat het vaak om een zelfgekozen combinatie. Bijvoorbeeld het hybride ondernemerschap. Die keuzevrijheid om (deels) als zelfstandig ondernemer te werken, is volgens Puts essentieel. “Aan de onderkant van de arbeidsmarkt is het stapelen van banen nodig omdat banen kleiner worden en men met één baan onmogelijk in het onderhoud kan voorzien. Neem een verkoopster in een kledingzaak. Haar functie van adviseren, afrekenen en afleveren, is in de nieuwe realiteit eigenlijk over meerdere banen verdeeld. Van callcenter tot en met de medewerker bij PostNL. Alleen zijn de activiteiten kleiner geworden en versnipperd. Dat is een onomkeerbaar gevolg van de digitalisering en het maakt de noodzaak voor een groeiende groep mensen om banen te gaan combineren steeds groter. De uitdaging zit erin dat mensen zekerheid kunnen blijven ontlenen aan die combinatiebanen. En dat ook kunnen blijven combineren met hun privéleven. Ik vrees dat de arbeidsmarkt in dit kader de komende tijd eerder zal polariseren dan dat het bij elkaar komt. De vakbonden zouden zich in mijn ogen niet meer moeten richten op het tegengaan van de opkomst van kleine banen, maar kijken hoe dit voor iedereen kan gaan werken.”

Het belang van anticyclisch investeren en ontschotting

In de toekomst zal er sprake zijn van arbeidsmarktkrapte en -overschot tegelijk. Young professionals zijn nu bijvoorbeeld al niet aan te slepen, zoals technici op mbo-, maar ook hbo-niveau. Als we niet tijdig ingrijpen, dreigt voor bepaalde groepen structurele werkloosheid. Puts: “We moeten echt vaart maken. Van alles wat nu in opleiding wordt geïnvesteerd, plukken we gemiddeld vijf jaar lang de vruchten. Continuïteit in ontwikkeling is dus belangrijk. De benutting van het ontwikkelpotentieel van alle mensen op de arbeidsmarkt gaat niet snel genoeg. Er zijn arbeidsmarktwaardescans die iets zeggen over opleidingen die je als werkende vanuit je eigen profiel zou kunnen doen om je waarde te vergroten. En hoe acuut die uitdaging is. Op basis van de optelsom daarvan is het zaak om met opleiders in overleg te gaan en de kloof kleiner maken. Met één doel voor ogen, namelijk de arbeidsmarkt courant en fit houden, in plaats van vanuit het eigen domein te blijven kijken naar suboptimale oplossingen. Vooralsnog lijkt de gemeenschappelijke urgentie te ontbreken. Dit fenomeen is iets kenmerkends voor de arbeidsmarkt. Werkgevers willen, zodra ze last hebben van mismatches, de problemen direct oplossen. Toen wij vijf jaar geleden begonnen met een project waarmee we de lager geschoolde jeugd direct konden laten instromen op vakopleidingen met baangarantie, wilde het bedrijfsleven mee-investeren. Mooi! Totdat de crisis kwam, toen zijn de werkgevers uitgestapt en moesten we het traject stoppen. Nu schreeuwt iedereen moord en brand vanwege de tekorten. Hier zie je dus heel duidelijk de vijfjaarscyclus terugkomen en het belang van anticyclische investeringen. Gelukkig hebben we tijdens het traject toch 9.000 scholieren in één jaar tijd kunnen opleiden. Iedereen staart zich blind op de werkloosheidscijfers die niet omlaaggaan. Maar dat hangt heel erg rondom bepaalde beroepsgroepen. Voordat we de werkloosheid met 250.000 omlaag hebben gebracht, moet er echt heel erg veel gebeuren. Vooral ook omdat steeds meer mensen uit de retail en met administratieve functies in de middenmarkt tot de groep gaan behoren die niet eenvoudig opnieuw werk vinden. Simpelweg omdat de banen waaruit ze komen niet meer bestaan. Het betreft vooral mensen die lang in eenzelfde beroepsgroep hebben gezeten en weinig ontwikkeld hebben. De harde kern van mensen zonder werk zal dus alleen maar gaan groeien, mits we bereid zijn in hen te investeren en dat vol te houden.”

USG People is in vier Europese landen actief op het gebied van uitzending, detachering en HR-diensten. USG People bestaat uit verschillende werkmaatschappijen die allemaal afzonderlijk opereren. Dochters zijn onder andere Unique (het oorspronkelijke bedrijf) en Start People.

Raymond Puts is als country director verantwoordelijk voor de activiteiten in Nederland. Deze activiteiten zijn geconcentreerd rondom vier hoofdclusters. De eerste is Start People, de grootste uitzender van het concern die vooral in de grootzakelijke markt, productie en logistiek, (de)centrale overheid, medische sector, transport en studentenmarkt actief is. Start People telt zo’n 80 vestigingen en bemiddelt dagelijks 40.000 uitzendkrachten. Het tweede cluster is onder de naam Unique sterk vertegenwoordigd in de financiële en zakelijke dienstverlening, callcenters, het mkb en diverse specialties op het gebied van Finance en Multilingual profielen als ook studenten en W&S van hoger kader-profielen. Daarnaast is nog een Professionals cluster gericht op primair het engineersdomein enerzijds en Legal, Finance en Marketing en Communicatie dienstverlening anderzijds. Het vierde cluster is gericht op Business Services en omzet assistenten/secretaresses, studenten (privé)chauffeurs en receptie/hospitality dienstverlening. USG People telt een omzet van 1,2 miljard en is daarmee een stevige nummer 2 in de markt. In totaal heeft het concern 2.200 mensen in dienst in Nederland en telt dagelijks circa 70.000 uitzendkrachten. In 2016 is USG overgenomen door Recruit, een Japanse organisatie. Recruit heeft een overeenkomstige visie en kernwaarden en geloven net als USG People dat de autonomie laag in de organisatie moet liggen.

Onder USG People valt ook USG Restart. Zij richten zich op het vraagstuk hoe iedereen met een achterstand tot de arbeidsmarkt opnieuw een plek krijgt. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de samenwerking met Albert Heijn en Jumbo. USG Restart verzorgt voor deze partijen niet alleen de werving van mensen met een beperking, maar blijft de kandidaten ook tijdens hun werk ondersteunen met behulp van jobcoaches. Er zijn vanuit USG Restart nu ook gesprekken met Achmea op het domein zorg-werk-wonen. Deze onderwerpen zijn nauw met elkaar verweven. Want als de pijler van werk niet structureel geborgd is, krijg je geen rust in het domein van zorg en wonen. En raak je de basis van het bestaan. 

Impact van technologie

Ook in de arbeidsbemiddelingssector zien we dat door de digitalisering de systemen transparanter worden. Klanten kunnen bijvoorbeeld vandaag de dag al de voortgang op de vacatures volgen. Vroeger was dat een gesloten box. Maar dit is nog geen gemeengoed, dat hangt vaak vast op de privacy. Ondanks dat de algoritmes een groot deel van de matches maken, zie je dat arbeidsbemiddelaars nog veel vasthouden aan de kwalificaties van de intercedent. Puts: “Daar geloof ik ook in, als het gaat om de selectie van de finale kandidaat, niet om de selectie van het eerste gros.” Ook al zal de sector op termijn gaan automatiseren, Puts is ervan overtuigd dat het menselijk aspect erg belangrijk blijft en de automatisering de intercedenten op veel terreinen kan ondersteunen in de besluitvorming, bij werving en selectie en ontwikkeling.

Boilerplate

Over Raymond Puts:

Raymond Puts is sinds januari 2016 Country Director voor USG People Nederland en was voor die tijd Algemeen Directeur bij Unique. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de uitzendsector. Volgens Puts zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt niet meer te stoppen. En vragen ze om een gemeenschappelijke benadering vanuit overheid, instituten, opleiders en arbeidsbemiddelaars.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.