Zeist,
14
maart
2024
|
07:30
Europe/Amsterdam

Operationeel resultaat Achmea stijgt sterk naar € 628 miljoen

  • Operationeel resultaat stijgt met € 109 miljoen (+21%) door hoger verzekeringstechnisch resultaat Schade & Inkomen, groei rentemarge Achmea Bank en hoger beleggingsresultaat
  • Nettoresultaat van € 814 miljoen, door hoger operationeel resultaat en gunstige ontwikkeling financiële markten
  • Groei in alle segmenten; premies nemen toe naar € 22,3 miljard. Stevige omzetgroei in internationale activiteiten en Oudedagsvoorzieningen (beide +21%). Beheerd vermogen met 12% toegenomen tot € 218 miljard  
  • Solvabiliteit solide op 183%; afname met name door groei, marktontwikkelingen, modelwijzigingen en inkoop kapitaalinstrumenten
  • Goede NPS-scores vanuit hoge waardering voor onze medewerkers, snelle schadeafhandeling en ondersteund door strategische investeringen in data en digitalisering
  • Sterke executiekracht en realisatie duurzaamheidsambities; zowel voor onze eigen voetafdruk, als in de rol van belegger en aanjager maatschappelijk debat


Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur Achmea:
“We zijn trots op de resultaten die we vandaag presenteren. We zien een belangrijke groei in alle segmenten, tonen een sterke executiekracht, boeken mooie voortgang op onze strategie en versterken ons marktleiderschap in schade en zorg. En dat in een jaar waarin sprake was van geopolitieke spanningen, inflatie, een wereldwijde toename van weersgerelateerde calamiteiten en hogere herverzekeringspremies. Dit had zijn effect op de markten waarin we actief zijn, op onze klanten, partners en medewerkers. We laten een stevige stijging zien van het operationele resultaat en de inkomsten en realiseren hoge klanttevredenheidscores. Het partnership tussen Rabobank en Achmea is op verschillende onderdelen verder versterkt. We liggen goed op koers om onze maatschappelijke, operationele en financiële doelen voor 2025 te behalen.

Sterke stijging resultaten
Bij Schade & Inkomen steeg het operationeel resultaat met 20% naar € 309 miljoen, ondersteund door omzetgroei, verdere investeringen in digitalisering en een gunstige ontwikkeling van de rente en inflatieverwachtingen. Ook waren er vorig jaar, vergeleken met 2022, geen grote stormschades. Door klimaatverandering zien we wel meer weersgerelateerde schades. Daarnaast was er sprake van een hogere verkeersintensiteit wat resulteerde in een toegenomen (letsel)schadelast. De combined ratio van Schade & Inkomen verbeterde naar 93,9%. Het operationeel resultaat van het Zorgbedrijf bleef stabiel op € 187 miljoen. Ook Achmea Pensioen & Leven leverde met € 208 miljoen een goed operationeel resultaat, deels gedempt door de definitieve regeling voor beleggingsverzekeringen. Het resultaat van Oudedagsvoorzieningen steeg naar € 47 miljoen, voornamelijk door groei en een verbeterd rendement bij Achmea Bank. Het operationeel resultaat van Internationaal steeg naar € 6 miljoen, ondanks overstromingen in Griekenland en de aardbeving in Turkije.

Succesvol in het aantrekken van nieuwe klanten
Groei is een belangrijke pijler van onze strategie. We waren succesvol in het aantrekken van nieuwe klanten en het verhogen van onze omzet, ondersteund door onze goede reputatiescore die steeg van 64 naar 70 punten. Begin 2024 verwelkomden we bij Zorg 400.000 nieuwe klanten en verstevigden we ons marktleiderschap. Het premievolume bij Schade & Inkomen steeg naar € 4 miljard door het aantrekken van nieuwe klanten en door premiestijgingen. Bij Internationaal nam het totale premievolume toe met 21% naar € 1,8 miljard, ook dankzij een combinatie van nieuwe klanten en premiestijgingen.

Vooruitlopend op de Wet toekomst pensioenen hebben we vanuit Oudedagsvoorzieningen nieuwe derde pijler-producten ontwikkeld, die we met Centraal Beheer op de markt brengen. Naast alle verzekeringsklanten bedient Centraal Beheer inmiddels meer dan 450.000 klanten (+7%) op het gebied van particuliere financiële diensten. Dat zien we ook terug in de spaarvolumes en de hypotheekportefeuille van Achmea Bank. Laatstgenoemde groeide met € 2,0 miljard naar € 14,4 miljard, mede dankzij samenwerkingen met Munt Hypotheken en a.s.r. Het totale beheerd vermogen voor klanten van Achmea Investment Management en Achmea Real Estate steeg met € 24 miljard tot € 218 miljard, zowel door nieuwe instroom als door ontwikkelingen op de financiële markten. Hiermee zijn we de grootste Nederlandse vermogensbeheerder voor derden. De groei zorgt tegelijkertijd voor extra kapitaalbeslag. In combinatie met een aantal eenmalige invloeden kwam de solvabiliteitratio daardoor uit op 183%.

Onze ‘stormbot’ en de start van Achmea Innovation Hub
Een andere belangrijke pijler onder onze strategie is ‘data & digitalisering’. We richten ons op een uitstekende digitale ondersteuning van de klantreis. Een mooi voorbeeld is onze nieuwe ‘stormbot’ die bij de zomerstorm Poly is ingezet en het schadebehandelingproces ondersteunt, met name bij het melden en registeren van schades. Hierdoor kunnen onze medewerkers de klant sneller helpen en hebben ze meer tijd voor schades waar persoonlijk contact met de klant essentieel is. Dit ondersteunt onze ambitie om onze koppositie op klanttevredenheid in de Nederlandse verzekeringsmarkt verder te verbeteren. Om ook in de toekomst gebruik te maken van de nieuwste technologieën en om aansluiting te houden bij veranderende klantbehoeften investeren we in innovatie en technologie. Zo openden we begin 2023 de Achmea Innovation Hub. Hier werkt een team van internationale experts aan het ontwikkelen van bedieningsmodellen van de toekomst.

Op het gebied van zorg en pensioenen zijn we in samenwerking met onze partners en klanten ook nadrukkelijk met de toekomst bezig. In de 11 regio’s waar wij de grootste zorgverzekeraar zijn, hebben we samen met alle betrokken partijen het zorgaanbod in beeld gebracht. Dit vormt de basis voor actieplannen om het zorgaanbod beter te laten aansluiten op de zorgvraag.

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de hervorming van ons huidige pensioensysteem. Om dit goed te ondersteunen, hebben we in 2023 een nieuw IT-systeem voor de pensioenadministratie gekozen. Het eerste pensioenfonds is inmiddels succesvol overgezet. Het is nu van belang dat we vanuit een stabiel kader samen met onze klanten kunnen werken aan de overgang naar het nieuwe stelsel.

Breed scala aan activiteiten om te verduurzamen
Om de impact van klimaatverandering te beperken blijft het cruciaal om de uitstoot van broeikasgassen, met name CO2, terug te dringen. In het vierde kwartaal van 2023 hebben we een update van ons Klimaat Transitieplan gepubliceerd. Daarin hebben we voor het eerst tussentijdse doelstellingen voor onze (schade)verzekeringsportefeuille opgenomen. We zijn goed op weg met het realiseren van onze duurzaamheidsambities; zowel voor onze eigen voetafdruk, als in de rol van belegger en aanjager van het maatschappelijk debat. Naast het mitigeren van klimaatrisico’s moeten we ons als verzekeraar en als samenleving aanpassen aan klimaatveranderingen (adaptatie). We streven ernaar klimaatschade zoveel mogelijk te voorkomen en verzekerbaar te houden.

Onze medewerkers hebben we in 2023 een persoonlijk klimaatbudget van netto € 2.500 gegeven om te besteden aan verduurzaming. Inmiddels heeft al 72% van onze collega’s dit budget besteed, bijvoorbeeld aan zonnepanelen, isolatie of warmtepompen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de energierekening. Ook onze klanten helpen we bij het verduurzamen van hun woningen. We bieden particulieren en Verenigingen van Eigenaren niet alleen financiering maar ook volledige verduurzamingsoplossingen, in samenwerking met toeleveranciers. Met Achmea Investment Management stimuleren we bedrijven waarin we investeren actief om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Van alle Nederlandse vermogensbeheerders steunden we vorig jaar de meeste duurzame resoluties op aandeelhoudersvergaderingen.

Definitieve regeling beleggingsverzekeringen
In februari 2024 bereikten we een akkoord met vijf belangenorganisaties over een regeling voor bij hen aangesloten klanten met een beleggingsverzekering. Ook hebben we een extra bedrag gereserveerd voor niet aangesloten ‘schrijnende gevallen’. Dit is een belangrijke mijlpaal en oplossing voor de betreffende klanten. Bovendien komt er definitief een punt achter de lopende juridische procedure, wat goed nieuws is voor alle betrokkenen.

Verkenning opties pensioen- en levenportefeuilles
Achmea heeft de afgelopen jaren regelmatig de mogelijkheden bekeken voor de portefeuilles van Achmea Pensioen & Levensverzekeringen, met name voor de verzekeringen die niet meer actief worden verkocht (het service book). Het is van belang dat we zo efficiënt mogelijk kunnen blijven werken, vooral omdat deze portefeuille kleiner wordt. We moeten ervoor zorgen dat de kosten gelijke tred houden met deze ontwikkeling, terwijl we onze klanten goed blijven bedienen. Zoals we dat altijd hebben gedaan. We bekijken verschillende opties, zowel intern als extern. In de tussentijd blijven we onze huidige koers volgen.

Trots op betrokken medewerkers en baanbrekend cao-proces
Onze goede resultaten over 2023 zijn te danken aan de inzet, betrokkenheid en deskundigheid van onze medewerkers. Vorig jaar behaalden we opnieuw hoge MBO-scores. Voor het eerst kregen alle medewerkers van Achmea in Nederland, dus niet alleen vakbondsleden, de kans om hun stem uit te brengen voor een nieuwe cao. Een nieuw proces met een mooie uitkomst waar ik trots op ben. We streven ernaar om onderscheidend te blijven op het gebied van arbeidsvoorwaarden, ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt.

We hebben een succesvol jaar achter de rug waarin we invulling hebben gegeven aan onze maatschappelijke rol, in lijn met onze visie ‘Duurzaam Samen Leven’. Met dank aan onze klanten, partners, aandeelhouders en medewerkers. Dit legt een sterke basis om ook in 2024 weer van duurzame betekenis te kunnen zijn voor al onze stakeholders!”

Kerncijfers tabel jaarcijfers 2023 NL