Zeist,
24
augustus
2023
|
07:30
Europe/Amsterdam

Operationeel resultaat stijgt naar € 405 miljoen

Halfjaarresultaten 2023

 • Operationeel resultaat stijgt met € 165 miljoen door hoger verzekeringstechnisch achmealocatie-45
  resultaat Schade & Inkomen, beter beleggingsresultaat en groei rentemarge bij Oudedagsvoorzieningen
 • Premiegroei in alle segmenten; toename van € 1,5 miljard (8%) naar € 19,9 miljard. Volume Assets Under Management +6% naar € 206 miljard
 • Solvabiliteit robuust op 195%; afname door hogere zorgkosten en impact nieuw herverzekeringsprogramma
 • Klanttevredenheid onverminderd hoog. Goede NPS-scores van de merken mede dankzij investeringen in klantbediening en digitalisering
 • Kosten stijgen (+11%) door inflatie, groei, strategische investeringen, wet- en regelgeving en hogere personeelskosten
 • Eerste rapportage conform nieuwe boekhoudregels (IFRS 9/17) met impact op weergave
  cijfers; geen verandering in onderliggende verdiencapaciteit en financiële ambities
   

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “Vandaag presenteren we de cijfers over het eerste halfjaar van 2023 waarbij we een sterke groei in premie en resultaat laten zien. Financiële markten waren minder volatiel dan in 2022 waardoor het rendement op onze beleggingen is verbeterd. De maatschappelijke en economische context waarin we opereren blijft echter dynamisch en onzeker. Onder andere als gevolg van hoge inflatie en vaker voorkomende extreme weersomstandigheden. Recentelijk hebben we daar in Europa weer tal van voorbeelden van gezien. Ook op het vlak van zorg, pensioenen en de woningmarkt liggen er uitdagingen waar we vanuit onze purpose ‘Duurzaam Samen Leven’ aan werken. Samen met zorgaanbieders en overheden werken we op basis van het Integraal Zorgakkoord aan het verder verbeteren van regionaal zorgaanbod. Enorm belangrijk, op die manier houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar. Door meer levensloopbestendig te bouwen, spelen we in op de veranderende woonbehoeftes als gevolg van een vergrijzende samenleving. Daarmee ontlasten we bovendien voor een deel de zorg. En per 1 juli ging de Wet Toekomst Pensioenen in. Samen met onze klanten zijn we gestart met de implementatie.

Stijging operationeel resultaat

Het operationeel resultaat over de eerste 6 maanden komt uit op € 405 miljoen. Dat is € 165 miljoen (+69%) hoger dan vorig jaar. Bij Schade & Inkomen steeg het operationeel resultaat met € 61 miljoen. De totale schadelast was lager dan vorig jaar doordat grote weercalamiteiten in Nederland, zoals in 2022 de februaristorm, uitbleven in de eerste zes maanden van 2023. Wel zien we dat door de toegenomen verkeersintensiteit het aantal schades substantieel toeneemt. Ook de kosten voor schadeherstel nemen toe als gevolg van de inflatie. De combined ratio blijft met 91,3% sterk. Het operationeel resultaat van het Zorgbedrijf verbeterde met € 67 miljoen. Het resultaat van Oudedagsvoorzieningen (“ODV”) verbeterde naar € 10 miljoen. Bij Achmea Bank, onderdeel van ODV, stegen de rente-inkomsten. De hypotheekmarges namen toe en de hypotheekportefeuille groeide in de eerste zes maanden. Bij Pensioen & Leven is de onderliggende ontwikkeling in lijn met onze verwachtingen. Het operationeel resultaat daalde naar € 134 miljoen, onder andere door hogere indexaties op pensioencontracten uit het service book. Het operationeel resultaat van Internationaal verbeterde ten opzichte van vorig jaar met € 34 miljoen en kwam, ondersteund door verdere premiegroei, break-even uit. Tot slot verbeterde ook het operationeel resultaat op onze herverzekeringen met € 37 miljoen door het uitblijven van grote calamiteiten in de eerste zes maanden.

Groei inkomsten

De premies groeiden met € 1,5 miljard (+8%) naar € 19,9 miljard. Bij Schade & Inkomen groeiden de premies met 4%, met name door groei in het zakelijke segment. Bij Zorg steeg de premie met 7% door hogere premies en een hogere vereveningsbijdrage. Internationaal was er sprake van de sterkste premiegroei (+41%) als gevolg van inflatie en klantgroei. Bij ODV steeg het vermogen onder beheer met 6% naar € 206 miljard door instroom van nieuwe klanten en koersontwikkelingen. Het hypotheekvolume van Achmea Bank groeide met € 1 miljard. In het licht van onze groeistrategie op hypotheken kondigden we in april een samenwerking met Munt Hypotheken aan. We verwachten de komende drie jaren met Munt circa € 1,5 miljard aan extra hypotheken te verstrekken. Een zorgelijke ontwikkeling is dat bij het aangaan van een hypotheek steeds minder mensen een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Op de langere termijn kan dit leiden tot schrijnende situaties.

Hoge klanttevredenheid en focus op efficiency

De NPS scores van onze merken blijven hoog. Klanten waarderen onze (digitale) dienstverlening waarin we continu investeren. Dat doen we onder andere in een nieuw IT-platform dat een solide basis biedt om samen met onze klanten de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel vorm te geven.

Er is sprake van een stevige stijging van de kosten. Die stegen in vergelijking met een jaar geleden met 11%. Enerzijds vanuit inflatie en groei. Anderzijds is er sprake van strategische investeringen, hogere personeelskosten en kosten om te voldoen aan wet- en regelgeving. Ook het afgelopen half jaar investeerden we in ons Customer Due Diligence programma. Vanwege de stijgende kosten blijft focus op efficiency en kostenbeheersing een belangrijk speerpunt.

Solvabiliteit robuust

De solvabiliteitsratio was eind juni 195%. Dat is nog altijd robuust, maar wel lager dan een half jaar geleden (eind 2022: 209%). De daling wordt veroorzaakt door sterk toegenomen zorgkosten en een hoger eigen risico op onze herverzekeringen. Per 1 juli dit jaar verlengden we onze eigen herverzekeringsdekking. We zien dat de premies stijgen en de voorwaarden wijzigen, mede als gevolg van de wereldwijd toenemende klimaat gerelateerde schades en inflatie. Dat heeft niet alleen gevolgen voor ons eigen risico bij herverzekering maar beïnvloedt ook de kostprijs van onze verzekeringen.

Samen werken aan verduurzaming

Als het gaat om klimaatverandering kijken we vanuit Achmea naar drie aspecten: preventie, adaptatie en verzekerbaarheid. Op deze drie aspecten werken we samen met onze klanten, het Verbond van Verzekeraars en de overheid aan oplossingen. In de eerste zes maanden van het jaar leverden onze medewerkers een mooie verduurzamingsbijdrage. Sinds 1 januari 2023 heeft elke medewerker een klimaatbudget van € 2.500 om de eigen leefomgeving te verduurzamen. Ruim de helft van de 12.000 Achmea medewerkers in Nederland heeft dit budget in de eerste helft van het jaar al aangewend. Ook onze klanten helpen we om het verduurzamen van hun woningen zo makkelijk mogelijk te maken. Vanaf mei dit jaar ontvangen klanten van Centraal Beheer bijvoorbeeld korting op de hypotheekrente voor een groen leningdeel om hun woning te verduurzamen. Op concernniveau investeerde Achmea in februari € 55 miljoen in twee windparken via het kort daarvoor gelanceerde Climate Infrastructure Fund.

Voldoende levensloopbestendige woningen realiseren

In juni presenteerden we de strategische ambities en nieuwe naam van Achmea Real Estate. We hebben stevige groeiplannen en het ontwikkelen van levensloopbestendige woningen speelt daarbij een belangrijke rol. In Nederland zijn er door de vergrijzing op termijn zo’n 450.000 extra woningen van dit type nodig. Ons streven is om 10% daarvan vanuit Achmea te realiseren.

Dank aan onze klanten, partners en medewerkers

In de eerste 6 maanden van het jaar hebben we een goede koers gevaren. Dat deden we samen met onze klanten, partners en medewerkers, die ik enorm wil bedanken voor hun bijdrage en het vertrouwen in Achmea.”

Groepsresultaten

Halfjaarresultaten 2023- Groepsresultaten