Zeist,
10
november
2023
|
09:00
Europe/Amsterdam

“Samenwerking financiële sector en overheid leidt tot versnelling klimaatadaptatie.”

Publicatie Rapport Nederland Klimaatadaptief

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Nederland zich moet aanpassen aan de gevolgen van extreem weer. Dat betekent dat we niet alleen maatregelen moeten nemen om verdere opwarming te voorkomen (klimaatmitigatie), maar ook klimaatadaptief moeten worden. Als onderdeel van Deloitte Impact Foundation deed Deloitte onderzoek naar concrete maatregelen om de rol van de financiële sector te versterken bij het klimaatadaptief maken van Nederland. Gijs Kloek, Senior Manager Actuarial & Climate bij Achmea, droeg bij aan dit onderzoek.

Het onderzoek maakt het belang van een juiste balans tussen klimaatmitigatie en klimaatadaptatie inzichtelijk. Daarnaast heeft het partijen bij elkaar gebracht om zo concrete aanbevelingen te kunnen doen voor praktische vervolgstappen. Het onderzoek is gebaseerd op twee situaties: de overstromingsramp in Limburg die heeft laten zien dat regionale extreme regenval het risico op overstromingen vergroot. Daarnaast loopt Rotterdam, vanwege haar ligging nabij de zee en grote rivieren, ook een verhoogd overstromingsrisico. Deze risico’s zullen alleen maar toenemen door klimaatverandering en extremer weer. Deloitte vergelijkt de huidige situatie met de financiële maatregelen die nodig zijn om het overstromingsrisico te verminderen.

De belangrijkste bevindingen op een rijtje:

  • Het financieren van klimaatadaptatie is complex. Businesscases worden overwegend beoordeeld op kortere termijn financiële risico’s en niet op langere termijn maatschappelijke meerwaarde. 
  • Er is behoefte aan meer regie vanuit de overheid; een overkoepelende visie waaruit blijkt welk (economisch) perspectief er is, met heldere transitiepaden die leiden naar keuzes over bijvoorbeeld klimaatadaptief bouwen. Verder wordt er naar de overheid gekeken om wet- en regelgeving aan te passen en publiek-private samenwerkingen te initiëren.
  • Sociale ongelijkheid kan toenemen door de gevolgen van klimaatverandering. Dit blijkt onder andere uit verdiepende analyses met betrekking tot Rotterdam, vanwege haar specifieke ligging en relatie met water. Hier zijn hele woonwijken aan het einde van hun levensloop en bewoners zijn niet allemaal in staat om hun huizen klimaatadaptief aan te passen. Als samenleving is het belangrijk te waken voor een dergelijke tweedeling en te zorgen dat de klimaatrisico’s niet het grootst worden voor degenen met de minste draagkracht.

Gijs Kloek over het onderzoeksrapport: Goede samenwerking tussen de financiële sector en de overheid zal leiden tot een versnelling van klimaatadaptatie die nu noodzakelijk is. Bepaalde aspecten van klimaatverandering zijn urgenter zijn dan andere, bijvoorbeeld zeespiegelstijging. De maatregelen die nodig zijn om daarvan de impact te beperken zijn over het algemeen groot en ingrijpend: dijkversterking, land teruggeven aan de natuur. Maar ook droogte, bodemdaling, verzilting en de afvoer van de grote rivieren zijn belangrijke thema’s. Daarbij ligt in het verschiet dat we hele regio’s opnieuw moeten inrichten. Qua waterhuishouding, maar ook breder, zoals Wageningen UR bijvoorbeeld heeft geschetst in de visie ‘Nederland in 2120’. Juist dat zijn de maatregelen waarbij een grote rol is weggelegd voor de financiële sector en waarbij we nauw moeten samenwerken met de overheid.”

Het gehele onderzoek is hier te vinden.

Het onderzoek van Deloitte liep parallel aan het onderzoek van de werkgroep Klimaatadaptatie van het Platform voor Duurzame Financiering, waarin de financiële sector samenwerkt met de overheid. Leden van de werkgroep Klimaatadaptatie, waaronder Gijs Kloek, waren vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep van het onderzoek van Deloitte. Omgekeerd is Deloitte vertegenwoordigd in de werkgroep Klimaatadaptatie. Over enkele weken wordt het rapport van de werkgroep Klimaatadaptatie gepubliceerd.