Zeist,
10
maart
2022
|
07:30
Europe/Amsterdam

Achmea boekt in 2021 een sterk operationeel resultaat van €585 miljoen

Achmea Jaarresultaten 2021 nieuws
  • Resultaat niet-Zorg activiteiten gestegen door autonome groei in binnen- en buitenland, gunstige ontwikkeling vastgoed- en aandelenmarkten 
  • Resultaat Zorg beïnvloed door inzet van €392 miljoen vanuit reserves om premiestijging te beperken 
  • Marktleiderschap in Zorg versterkt en marktpositie Schade & Inkomen en vermogensbeheer verstevigd; AuM gestegen tot €247 miljard 
  • Duurzaamheidsambitie aangescherpt met focus op versnelde klimaatneutrale bedrijfsvoering, beleggingen en producten 
  • Solvabiliteit robuust en gestegen tot 214%, ook na reservering voor premiestelling 2022 Zorg en recente aandeleninkoop 
  • Free Capital Generation gestegen tot €740 miljoen vanuit sterke resultaten en gunstige ontwikkeling financiële markten 

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur: 


Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven 

Wij willen voor de lange termijn bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin we plezierig en gezond met elkaar samen leven en waarin niemand zich buitengesloten voelt. Dat begint bij vreedzaam samen leven. Het is bijna niet voor te stellen hoe ingrijpend het is voor mensen als dat op het spel staat. Maar de onwerkelijke situatie in Oekraïne laat zien hoe weinig vanzelfsprekend dat eigenlijk is en hoe kwetsbaar we als samenleving en als mens zijn. 

De situatie in Oekraïne staat natuurlijk in schril contrast met de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Voor Nederland stond het afgelopen jaar wederom in het teken van Covid-19, wat heeft geleid tot nieuwe vraagstukken in de zorg en toenemende maatschappelijke polarisatie. Deze ontwikkelingen zijn niet los te zien van andere maatschappelijke uitdagingen waar we als samenleving voor staan. De gevolgen van klimaatverandering, het tekort aan betaalbare woningen, de krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met de aanhoudende druk op de zorg: het raakt mensen dagelijks en grijpt soms diep in. Veel van onze collega’s spreken elke dag klanten en horen het uit de eerste hand. 

Het maakt ons voortdurend bewust van de bijdrage die Achmea kan en wil leveren aan een wereld waarin we duurzaam samen leven. Dit doen we door bestaande maar ook nieuwe risico’s te verzekeren en in te zetten op preventie. Door continu innovatieve, duurzame oplossingen te ontwikkelen. Én door samen met klanten, de Vereniging Achmea, Rabobank en andere strategische partners grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen in de domeinen gezondheid, wonen en werken, mobiliteit en inkomen. Daarmee creëren we duurzame waarde voor klanten, medewerkers, het bedrijf én de samenleving. In binnen- en buitenland. 

Met vele miljoenen klanten hebben we niet alleen het recht, maar ook de plicht van spreken. Dat doen wij bijvoorbeeld door continu in dialoog te zijn met bedrijven en sectoren waarin wij beleggen over breed gedragen principes als mensenrechten, arbeidsnormen en klimaat. Wij bleven in 2021 de farmaceutische industrie aanspreken op hun verantwoordelijkheid in de Covid-19 pandemie met de oproep om vaccins mondiaal breder beschikbaar te stellen. Eind vorig jaar maakten wij ook ons standpunt voor een vuurwerkverbod duidelijk in een landelijke campagne. 
 

Duurzaamheidambities aangescherpt 

Verduurzamen is een belangrijk onderdeel van de missie van Achmea en in 2021 hebben we onze ambities op dit gebied aangescherpt. Deze ambities zijn een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030, klimaatneutrale beleggingen in 2040 en een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille uiterlijk in 2050. In de nieuwe cao hebben we opgenomen dat alle collega's gebruik kunnen maken van een klimaatbudget van eenmalig €2.500,- netto. Een extra duwtje in de rug om in de privésfeer te verduurzamen. Ook onze klanten stimuleren we om klimaatbewuster te leven met energiezuinige oplossingen, zoals groene daken en zonnepanelen. Zo bieden wij waardevolle diensten in aanvulling op onze verzekeringen. 

Ondanks de energietransitie zullen we ook in de toekomst vaker te maken krijgen met extremere weersverschijnselen, zoals de opeenvolgende stormen die Nederland in februari 2022 troffen en de overstromingen in Limburg afgelopen zomer. Daar waren we direct ter plaatse om onze klanten te ondersteunen en ondernamen we actie om de schade op te lossen en te vergoeden, zodat onze klanten hun leven zo snel mogelijk weer op konden pakken. Ook de Maas stond op het punt door te breken. Gelukkig is dit achterwege gebleven. Overstroming door grote rivieren is in Nederland nu niet gedekt. Wij vinden dat alle Nederlanders zich goed moeten kunnen verzekeren voor overstromingsrisico vanuit de grote rivieren, de zee en de grote binnenwateren. Als Achmea en via het verbond van Verzekeraars zoeken we samen met de overheid naar een geschikte oplossing voor dit overstromingsrisico. Het is van belang dat er wordt gezocht naar een solidaire verzekeringsoplossing, waarbij het risico tegen een redelijke premie verzekerbaar wordt in gebieden met een relatief hoog overstromingsrisico. 
 

Sterke financiële prestatie in 2021 

Wij hebben in 2021 een sterk financieel resultaat gerealiseerd bij een groeiend aantal nieuwe klanten, stabiele inkomsten en toename van het beheerd vermogen. Het resultaat van de niet-Zorg activiteiten steeg tot €575 miljoen (vorig jaar: €395 miljoen) door autonome groei en hogere beleggingsopbrengsten. We versterkten ons marktleiderschap in Zorg en verstevigden onze marktpositie in Schade & Inkomen en Vermogensbeheer, waar het beheerd vermogen (AuM) verder steeg tot €247 miljard. Het totale resultaat van onze Zorg activiteiten is met €10 miljoen licht positief, ondanks de inzet van €392 miljoen aan reserves om de premiestijging te beperken. Het aantal zorgklanten steeg mede hierdoor met ongeveer 300.000 naar 5,1 miljoen in 2022. Bij onze niet-Zorg activiteiten steeg met name het resultaat bij Pensioen & Leven sterk, gesteund door goede beleggingsresultaten. Bij Schade & Inkomen bleef het resultaat stabiel sterk, ondanks hogere schades voor calamiteiten en reserveringen voor letselschades uit eerdere jaren mede door de lagere rente. Internationaal steeg het resultaat onder meer door sterke groei in aantallen klanten, premiegroei (14%) en verbetering van de resultaten in Griekenland en Slowakije. Het resultaat bij Oudedagsvoorzieningen is beïnvloed door voortdurende investeringen in digitalisering, verbeterde klantbediening, groei en efficiency, terwijl de groei van het aantal klanten en de omzet stevig doorzet. De solvabiliteit van de groep nam toe tot 214% en de Free Capital Generation steeg naar €740 miljoen mede gedreven door de gunstige ontwikkeling van de financiële markten. 
 

Hoge klanttevredenheid met gestegen Net Promoter Scores 

Een belangrijke basis voor ons is het vertrouwen van onze klanten in onze producten en diensten en de hoge waardering van onze dienstverlening. Terwijl we in 2021 meer hybride werkten en er sprake was van meer digitale klantbediening zijn de Net Promoter Scores van onze grootste merken in 2021 gestegen. Zo is bijvoorbeeld de NPS van Centraal Beheer Schade gestegen van +23 naar +28. 
 

Strategie De Kracht van Samen gericht op groei 

Onze solide kapitaalpositie geeft ons ruimte voor de continue investeringen in groei en klantbediening, het versnellen van onze strategie De Kracht van Samen en het helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Achmea richt zich op groei en heeft aangescherpte financiële doelstellingen voor de komende jaren. Om onze doelen te behalen opereren we als één Achmea, met voor alle businessonderdelen heldere rollen en verantwoordelijkheden. We versterken de synergie in het bedrijf, optimaliseren onze balans, blijven investeren in de ontwikkeling van onze betrokken medewerkers, en realiseren schaalvoordelen op het gebied van data en technologie, innovatieve oplossingen en indirecte kosten. Naast groeimogelijkheden in Zorg en Schade & Inkomen zien we volop kansen in Oudedagsvoorzieningen. We anticiperen op het pensioenakkoord en begeleiden onze institutionele klanten in de transitie naar het nieuwe stelsel voor zowel vermogensbeheeroplossingen als pensioenservices. Zo blijven we met nieuwe, innovatieve producten en oplossingen de dienstverlening aan onze miljoenen klanten doorlopend verbeteren. Daarnaast bouwen we onze internationale activiteiten verder uit met een focus op organische groei in de directe distributiekanalen, gerichte acquisities, de uitrol van InShared in Duitsland en groei in Agro. 
 

Duurzame inzetbaarheid medewerkers belangrijk 

2021 was een jaar waarin Covid-19 nog altijd een grote impact had op de samenleving. Een jaar ook waarin wij onze klanten nog voornamelijk bedienden vanuit onze 17.000 thuiskantoren. De betrokkenheid en inzet was er niet minder om, bleek ook uit de hoge scores van ons Medewerkers Betrokkenheidsonderzoek. Ik wil daarvoor alle collega’s hartelijk bedanken. Duurzame inzetbaarheid vinden wij erg belangrijk bij Achmea. Dat zie je terug in ons werkgeverschap en in de werkgeversbelofte die we samen met de Centrale Ondernemingsraad hebben opgesteld. Hierin staan het benutten van talent en de ontwikkeling van medewerkers centraal. De huidige ontwikkelingen van de arbeidsmarkt onderstrepen alleen maar het belang hiervan. Het levert veel op als mensen zich hun leven lang kunnen ontwikkelen. Individueel werkplezier, gezonde ondernemingen en doorstroom op de arbeidsmarkt. 

Als voorzitter van de Raad van Bestuur ben ik trots en dankbaar dat ik in april 2021 Willem van Duin mocht opvolgen. In dezelfde periode trad Aad Veenman terug als voorzitter van de Raad van Commissarissen en nam Mijntje Lückerath afscheid van de RvC. We verwelkomden Jan van den Berg als nieuwe voorzitter en Tjahny Bercx als nieuw lid. De Raad van Bestuur werd vorig jaar oktober versterkt met de komst van Daphne de Kluis. Daarnaast namen we per 1 maart van dit jaar afscheid van Henk Timmer. Ik ben blij dat we recent konden aankondigen dat per 12 april Michiel Delfos zal worden benoemd als lid van de Raad van Bestuur en Chief Risk Officer. Ik wil Willem, Aad, Mijntje en Henk hartelijk bedanken voor hun enorme bijdrage aan de organisatie die Achmea vandaag de dag is. Ik vind het een groot voorrecht om dit mooie bedrijf te leiden en actief richting te geven aan de rol die wij voor onszelf zien. Onze visie Duurzaam Samen Leven is onze gids voor de komende jaren. Verankerd in onze strategie is dit de stuwende kracht achter ons streven naar een duurzame en inclusieve samenleving. Voor huidige en toekomstige generaties.