Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland
 “Flexibiliteit kan bestaan bij de gratie van stabiliteit” 
Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland
Zeist,
08
november
2017
|
14:33
Europe/Amsterdam

“Flexibiliteit kan bestaan bij de gratie van stabiliteit”

“Werkgevers zijn nu en in de toekomst steeds meer gericht op het organiseren van hun aanpassingsvermogen. En dat heeft grote impact op de organisatie van werk. In de politiek bijvoorbeeld kan niet langer worden beloofd dat vaste banen zullen terugkomen. En zal men moeten kijken naar wat de economie nodig heeft en naar wat mensen helpt om de verandering in te kunnen zetten. Laten we bijvoorbeeld niet meer spreken over flexwerkers, want dat suggereert een tweedeling. Het gaat om de werkenden en hoe voor hen een gelijkwaardig speelveld gecreëerd kan worden. Dit vraagt om leiderschap en een lange adem. En het besef dat succes met kleine stappen voorwaarts gerealiseerd kan worden, mits er vanuit een eenduidig denkbeeld en toekomstperspectief gehandeld en gediscussieerd wordt. Door de overheid, het bedrijfsleven en het individu.”

Marjolein ten Hoonte ziet Nederland in rap tempo veranderen. “Er gebeurt heel veel in ons land. In het recente verleden hadden we te maken met een forse crisissituatie. Parallel daaraan kampen we met vraagstukken op het gebied van demografie, globalisering, digitalisering en duurzaamheid. Er is sprake van een nieuwe menselijke maat. Van de mensen wordt gevraagd meer voor zichzelf te zorgen, terwijl zij van oudsher industrieel verzorgd groot zijn geworden. Er hangt de maatschappij van alles boven het hoofd en tegelijkertijd geven werkgevers en overheid aan dat zij niet de eeuwige verzorger zullen zijn. Er wordt steeds meer van mensen verwacht ten aanzien van opleiding en langer werken. Dit alles maakt dat mensen de veranderingen als zorgelijk ervaren. Vooral omdat ons land nog steeds industrieel georganiseerd is waarbij het huidige zekerheidsstelsel het stabiele punt van de samenleving vormt. En dat alles kan mogelijk een belangrijke drijfveer zijn achter de huidige problematiek, rondom populisme bijvoorbeeld. Alles wat van buiten komt, is men geneigd buiten te houden, uit een soort zelfbescherming.”

Volgens Ten Hoonte wordt ook flexibilisering van werk in dit kader met argusogen bekeken. “In de huidige discussies die worden gevoerd, lijkt het erop dat we de flexibilisering kunnen tegenhouden, men is daar echt van overtuigd. Terwijl dat niet kan. En het is de moeite waard om daarover in dialoog te gaan en nieuwe invalshoeken te bespreken. Daar is leiderschap voor nodig die niet logischerwijs uit de traditionele polder naar boven komt. Want de polder blijft hangen op details en het inregelen van cao’s. Ergens moeten we toegroeien naar een nieuw punt in de publiek/private samenwerking. De gemiddelde Nederlander – en ook Europeaan – leunt enorm op de overheid of de werkgever. De meeste werknemers weten niet eens wat voor hen geregeld wordt. Voor hen is het van belang hier inzicht in te krijgen en te bepalen wat ze waard zijn op de arbeidsmarkt. Want door inzicht creëer je bewustzijn en komen mensen eerder in beweging en kunnen zij gecalculeerd bepalen welke risico’s zij aan willen gaan en wie hen daarbij kan helpen. Bovendien worden zij zich ervan bewust dat het niet automatisch de overheid is die daarbij helpt, maar andere, meer gemengde vormen.”

“De sociale werkplaats kan niet weg en dient een doel in Nederland. Het is een waardige manier om mensen die tijdelijk uit het arbeidsproces vallen aan de slag te krijgen op de arbeidsmarkt. Nu lijkt het verworden tot heel grote, logge bedrijven die nog maar een klein deel van de oorspronkelijke maatschappijfunctie vervullen. En functioneren voor een groot deel als een normaal bedrijf. Een typisch voorbeeld van hoe je je doel voorbij kunt schieten”, aldus Ten Hoonte.

Er is dus nog veel oud denken op het vlak van mens en werk. “In deze tijd sturen we werknemers naar huis en betalen hun een uitkering terwijl er nog voldoende werk is”, aldus Ten Hoonte. “Dit is een schrijnend probleem. Eigenlijk moet je op zoek naar iets wat mensen het gevoel geeft weer mee te doen en waardigheid biedt. Mooie initiatieven lijken door veel regulering niet van de grond te komen. En dreigt een gat te ontstaan tussen mensen die wel en niet meedoen op de arbeidsmarkt. Voor de nieuwe generatie wordt het steeds belangrijker met wie je bent en met wie je verkeert ten behoeve van zelfontplooiing. Dat zou kunnen betekenen dat de afstand tussen de groepen die wel en niet participeren op de arbeidsmarkt alleen maar groter wordt.”

Volgens Marjolein ten Hoonte zouden werkgevers zich in de toekomst vanuit hun maatschappelijke rol meer moeten richten op het vraagstuk wanneer je een goede werkgever bent en hoe je een goede arbeidsrelatie schept. Een belangrijke uitdaging daarbij is hoe je de werknemers meeneemt in die verandering. Zij zijn immers van oudsher gewend dat voor hen gezorgd en gedacht wordt. Vanuit de industriële gedachte gaan we er volgens de Randstad-directeur nog steeds van uit dat de werknemer bij de werkgever aanbelt om bij dat bedrijf te werken. Ten Hoonte: “Ik vraag me echt af of dat zo blijft. Want het kan zijn dat mensen zich juist willen aansluiten bij meerdere groepen, netwerken, al datgene wat bijdraagt aan hun reputatie. Bij de jonge generatie gaat het niet meer om waar ze het werk vinden, maar om de inhoud van het werk en de toegevoegde waarde die het bedrijf levert. De arbeidsmarkt wordt nu al gedwongen om die richting op te denken, omdat de eerste mensen van de nieuwe generatie nu voet op de arbeidsmarkt zetten. Dat betekent dat er een hernieuwd beeld moet komen van collectiviteiten in de toekomst. Vroeger was een collectief gestoeld op vaste, harde kenmerken, zoals opleiding of leeftijd. In de toekomst zullen netwerken de plek van de traditionele collectiviteiten steeds meer innemen, georganiseerd rondom gedeelde behoeften en waarden. Waarbij mensen best deel kunnen uitmaken van meerdere netwerken en snel van netwerk wisselen. Want door de nieuwe technologie is samenwerken en -leven niet meer locatie- en plaatsgebonden. Bedrijven zullen die nieuwe dynamiek moeten begrijpen om in de toekomst het talent te vinden en aan zich te binden. De ontwikkeling van de netwerkstructuren zal de hiërarchie gaan doorbreken.”

“We organiseren aanpassingsvermogen voor bedrijven en loopbanen voor mensen”

Volgens Ten Hoonte is het belangrijk om te snappen hoe de wereld verandert en waar het stabiele punt ligt. Want behoefte aan een vorm van stabiliteit zal er altijd zijn. “Flexibiliteit bestaat bij de gratie van stabiliteit. Daarbij is het zaak oog te hebben voor de lange lijnen die verbinding brengen in de samenleving”, stelt ze. “Dat zijn vraagstukken op onder meer het gebied van ethiek, privacy en veiligheid. Nieuwe antwoorden en zekerheden vragen om anders denken, buiten de klassieke modellen. Zo is bijvoorbeeld het denken vanuit een stijgende lijn in je salarisontwikkeling ook niet meer van deze tijd. Als je besluit om iets anders te doen, bijvoorbeeld een stapje terug, dan noemen we dat demotie. Terwijl het eigenlijk een stap is om je eigen ontwikkeling en inzetbaarheid ruimte te geven. En daarmee je waarde te verhogen. Zo is status ook sterk in ons leven verankerd, gericht op groei. Als je morgen verhuist van een vrijstaande villa naar een flat word je ineens anders bekeken. En ik denk dat die gedachtegang ook bij de jonge generatie standhoudt. De vraag richting toekomst is of alles op het ‘Zwitserleven’ niveau moet zijn of dat er wellicht juist ruimte zou moeten zijn om te variëren, ook in de breedte te bewegen, niet alleen naar boven. Veel nieuwe stabiliteit en zekerheid zou kunnen ontstaan door een arbeidsmarkt waar je snel kan op- en afstappen, soepel kunt versnellen of vertragen. Om een opleiding te volgen bijvoorbeeld. Dat zou passen binnen een nieuwe kijk op onderwijs en kennisontwikkeling. Het is echt niet meer zo dat je een studierichting kunt kiezen waar je in vier jaar voldoende leert om de navolgende veertig jaar vooruit te kunnen. Het is van belang om doorlopend bij te blijven en te ontwikkelen en te leren focus te hebben op wat je nog meer kunt, zodat je datgene ook kunt verzilveren. In dat kader is het natuurlijk raar dat de norm nog altijd is dat er alleen opleidingsgeld is voor ontwikkeling in de specifieke sector waar je toevallig werkt. En dat je daar alleen gebruik van kan maken als je via een werkgever op vaste contractbasis werkt.”

Volgens Ten Hoonte zullen de intermediairs richting toekomst moeten nadenken hoe ketens zich bewegen en hoe zij van waarde kunnen zijn voor mensen. En daarbij stabiliteit helpen creëren voor de werkenden. “We moeten de focus verleggen van arbeidsplanning naar het langdurig inzetbaar houden van, en werkzekerheid bieden aan mensen. “Veel mensen zijn niet meer vertegenwoordigd door de vakbond”, aldus Ten Hoonte. “Arbeidsintermediairs kunnen een nieuwe plek bieden waar mensen zich veilig voelen en waar hun rechten en plichten geborgd zijn. Zowel opdrachtgevers als intermediairs moeten toegroeien naar het idee dat de inzet van machines primair een hulpmiddel is om mensen vrij te spelen, zodat zij iets in de menselijke interactie kunnen doen. De inzet van machines zorgt niet voor onderscheidend vermogen, maar hooguit voor een efficiënter proces. En biedt bedrijven meer mentale ruimte om het onderscheidend vermogen op een andere manier in te vullen. Aan ons als intermediairs mede de taak om een omgeving te creëren die recht doet aan de werkenden in deze nieuwe context. We organiseren aanpassingsvermogen voor bedrijven en loopbanen voor mensen.”

Boilerplate

Over Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland:

Marjolein ten Hoonte studeerde rechten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vanaf 2006 was zij Directeur van onder meer Randstad Mobiliteitsdiensten en Randstad HR Solutions en Directeur Arbeidsmarkt bij Randstad Nederland. Sinds 2015 is Ten Hoonte Directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland. Zij houdt zich onder meer bezig met public affairs en de beïnvloeding van het politieke domein. Ze richt zich specifiek op de emancipatie van werkenden, onderwijs & arbeidsmarkt en de inclusieve samenleving. Een mooi succes boekte Ten Hoonte met de introductie van de perspectiefverklaring, een initiatief van Obvion, Vereniging Eigen Huis en Randstad Nederland, waarmee ook de mensen zonder vast arbeidscontract in aanmerking kunnen komen voor een hypothecaire geldlening.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.