Zeist,
16
september
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea sluit overeenkomst beleggingsverzekeringen

Achmea heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting Verliespolis, Stichting Woekerpolis Claim, de Vereniging van Effectenbezitters en Vereniging Eigen Huis over het maximeren van de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen.

Klanten van Achmea ontvangen een vergoeding als blijkt dat de ingehouden kosten voor hun verzekering boven het vastgestelde maximum uitkomen. Als eerste grote verzekeraar keert Achmea de vergoeding – direct na het uitvoeren van de berekeningen – in 2011 uit en niet pas aan het einde van de looptijd van de verzekering. De overeenkomst geldt voor alle beleggingsverzekeringen die vóór 1 januari 2008 zijn gesloten bij de Achmea-merken Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea, FBTO, Interpolis en de rechtsvoorgangers van deze merken.

Het akkoord tussen Achmea en de belangenorganisaties is een uitbreiding van de Achmearegeling uit mei 2009, die is gebaseerd op de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Bijzondere elementen van de huidige overeenkomst zijn het moment waarop de klant de vergoeding ontvangt én de regeling voor beleggingsverzekeringen waarbinnen de klant kan kiezen tussen sparen en beleggen (de zogeheten hybride verzekeringen). Achmea stelt voor deze overeenkomst een aanvullend bedrag van € 65 miljoen beschikbaar. Dit bedrag komt bovenop de in mei 2009 gecommuniceerde vergoeding van € 315 miljoen. Het totaalbedrag komt daarmee uit op € 380 miljoen.

Directe uitkering
Achmea zal op basis van de overeenkomst per jaar maximaal 2,35% tot 3,3% aan kosten berekenen (zie bijlage). Onze klanten ontvangen een vergoeding als blijkt dat de werkelijk ingehouden kosten voor hun verzekering boven dit maximum uitkomen. Achmea berekent het te vergoeden bedrag over de hele looptijd van de verzekering. Als eerste grote verzekeraar keert Achmea de vergoeding al in 2011 uit en niet pas aan het einde van de looptijd van de verzekering. De vergoeding wordt direct toegevoegd aan de waarde van de verzekering. Hierdoor ontwikkelt de vergoeding meteen mee met de rest van de beleggingen.

De Achmea-regeling is ook uitgebreid voor beleggingsverzekeringen waarbinnen de klant kan kiezen tussen sparen tegen een vaste rente en/of beleggen. Over het beleggingsdeel brengen wij maximaal 3,3% aan kosten in rekening. Achmea heeft de maximale kosten voor het spaardeel gemaximeerd op 1,25% per jaar. Als de betaalde kosten van het beleggingsdeel en (of) het spaardeel in totaal uitkomen boven de norm, dan vergoeden we de te veel berekende kosten.

Omvang
De totale portefeuille van de vier Achmea- merken omvat ruim 800.000 beleggingsverzekeringen. Hiervan komt ongeveer 30% in aanmerking voor een vergoeding. Voor 70% van de verzekeringen liggen de kosten al onder het vastgestelde maximum. De vergoeding varieert voor de meeste klanten van enkele euro’s tot honderden euro ’s. Beleggingsverlies wordt niet vergoed. Naast de vergoeding krijgen klanten in een aantal gevallen een aangepaste polis met een aantrekkelijker kostenverloop voor de komende jaren.

Duidelijkheid
In de markt is veel te doen geweest over de transparantie en de hoogte van de kosten van beleggingsverzekeringen. Achmea heeft daarom kritisch gekeken naar haar eigen producten en kostenniveaus. “Het is belangrijk dat we deze goede overeenkomst nu hebben. Dat geeft duidelijkheid voor onze klanten”, zegt bestuursvoorzitter Willem van Duin. “Wij gaan duidelijk verder dan andere verzekeraars. Zo keert Achmea nu als eerste grote verzekeraar de vergoeding zo snel als mogelijk uit en niet pas aan het einde van de looptijd van de beleggingsverzekering. Hiermee geven we gehoor aan de wens van onze klanten. We nemen onze verantwoordelijkheid, al realiseren wij ons dat de vergoeding het slechte beursklimaat in de afgelopen jaren en de daarbij horende tegenvallende beleggingsresultaten niet kan compenseren.”

Coulanceregeling
Achmea heeft een regeling getroffen voor bijzondere of schrijnende situaties. Klanten die door bijzondere persoonlijke omstandigheden gedwongen zijn geweest hun beleggingsverzekering af te kopen, kunnen in een aantal situaties aanspraak maken op deze regeling.

Informeren klanten
Klanten kunnen informatie vinden op de website van het Achmea-merk waarvan zij klant zijn. Polishouders met een lopende beleggingsverzekering hoeven zelf geen actie te ondernemen. Zij ontvangen binnenkort nadere informatie per post. Polissen die de einddatum al hebben bereikt of zijn afgekocht vallen eveneens onder deze regeling, mits ze langer dan vijf jaar hebben gelopen. Via onze websites en dagbladadvertenties laten wij deze klanten weten hoe zij zich hiervoor kunnen melden.

Meer informatie vindt u op de sites van onze merken:
beleggingsverzekeringen.averoachmea.nl
beleggingsverzekeringen.centraalbeheer.nl
beleggingsverzekeringen.fbto.nl
beleggingsverzekeringen.interpolis.nl


Bijlage bij persbericht “Achmea sluit overeenkomst beleggingsverzekeringen”

De Achmea-regeling voorziet - in lijn met de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening - in een maximering van kosten over de hele looptijd van de polis. Achmea onderscheidt maximale kostenpercentages tussen 2,35% en 2,85% per jaar over de poliswaarde (categorie 1 t/m 3). De vierde categorie behelst een aanvullende kostenopslag van 0,45%:

  • Categorie 1: 2,85% voor beleggingsverzekeringen met een bruto premie-inleg in het eerste polisjaar lager dan € 1.200,- of tegen een koopsom lager dan € 12.000,-.
  • Categorie 2: 2,45% voor beleggingsverzekeringen met een bruto premie-inleg in het eerste polisjaar hoger dan of gelijk aan € 1.200,- of een koopsom hoger dan of gelijk aan € 12.000,-, met uitzondering van beleggingsverzekeringen die voldoen aan categorie 3.
  • Categorie 3: 2,35% voor beleggingsverzekeringen met een looptijd van minstens dertig jaar en met een bruto premie-inleg in het eerste polisjaar hoger dan of gelijk aan € 2.000,- of een koopsom hoger dan of gelijk aan € 20.000,-.
  • Categorie 4: 0,45% aanvullende kostenopslag voor de hiervoor genoemde drie categorieën van beleggingsverzekeringen met een garantie van 3% of meer op het netto fondsrendement (fondsrendement na aftrek TER).

Voor beleggingsverzekeringen met een fondswaarde van meer dan € 100.000,- worden de kosten gemaximeerd tot 1,5% per jaar over de poliswaarde voor het meerdere boven € 100.000,-. Voor de fondswaarde tot en met € 100.000,- blijven de bovengenoemde maxima van kracht.

Bij de hybride verzekeringen brengen wij 1,25% over het spaardeel in rekening. Over het beleggingsdeel brengen wij de bovengenoemde percentages in rekening.

Over Achmea
Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland en moederbedrijf van sterke merken als Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis Achmea en Agis. Achmea is niet beursgenoteerd en heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, distributiepartners, werknemers en aandeelhouders in balans zijn. Achmea maakt deel uit van Eureko, dat naast haar thuismarkt Nederland actief is in acht andere Europese landen.