Zeist,
11
april
2019
|
17:31
Europe/Amsterdam

Achmea publiceert geïntegreerd jaarverslag 2018

Achmea publiceert vandaag het geïntegreerde jaarverslag over 2018, dat inzicht biedt in onze financiële en maatschappelijke resultaten. Het verslag geeft een uitgebreid beeld van onze organisatie en is daarmee waardevol voor een brede doelgroep, waaronder klanten, medewerkers, partners en kapitaalverschaffers.

Tijdens de vandaag gehouden Algemene Vergadering is de jaarrekening vastgesteld en is décharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Ook heeft de Algemene Vergadering akkoord gegeven op het voorstel om een dividend uit te keren van 17 miljoen euro op preferente aandelen en van 118 miljoen euro op gewone aandelen.

Goede voortgang realisatie strategische plannen
Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur: “Achmea heeft een sterk 2018 achter de rug. We hebben goede voortgang geboekt met de realisatie van onze strategische doelstellingen. Ons operationeel resultaat is toegenomen naar 391 miljoen euro en onze financiële positie is verder verstevigd. Onze solvabiliteit is goed en gestegen naar 203% voor uitkering van dividend. Onze klanten kunnen er daarmee op rekenen dat wij er te allen tijde voor hen zijn. De goede resultaten over 2018 geven ons het vertrouwen dat we onze ambities voor 2020 gaan realiseren. We richten ons onder meer op een verdere verhoging van ons resultaat. Dat is nodig om onze klanten te kunnen blijven beschermen tegen onverwachte of nieuwe risico’s en om te kunnen blijven investeren in vernieuwing van ons bedrijf, verbetering van onze klantbediening en verdieping van onze maatschappelijke relevantie. Zo ontwikkelen we – naast verzekeringen en preventie – steeds vaker innovatieve diensten waarmee we onze klanten op meerdere gebieden helpen.”

We verbinden duurzame ontwikkelingsdoelen VN aan onze strategie
Van Duin vervolgt: “In het jaarverslag hebben we traditioneel oog voor meer dan alleen het financiële perspectief. Zo rapporteren we ook dit jaar weer over maatschappelijke thema’s die van groot belang zijn voor ons bedrijf en de samenleving. Zo verbinden we internationale duurzame ontwikkelings-doelen (Sustainable Development Goals: SDG’s) van de Verenigde Naties aan onze strategie. We leggen de nadruk op gezondheid en welzijn (SDG 3), duurzaam wonen en samenleven (SDG 11) en klimaatactie (SDG 13). Daarbij kijken we naar onze verzekeringen en diensten en onze bedrijfsvoering. Maar bijvoorbeeld ook naar onze beleggingen. Met Achmea Investment Management (beheerder van ruim 129 miljard euro) willen we voorop lopen in duurzaam vermogensbeheer, zodat we ook als grote belegger bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.”

Geïntegreerd jaarverslag bevat drie delen
Het geïntegreerd jaarverslag van Achmea bestaat uit drie delen. Deel 1 (jaaroverzicht) gaat in op onze strategie, de voortgang over 2018 en onze visie op de toekomst. Deel 2 (jaarrapport) behandelt de belangrijkste financiële ontwikkelingen. Het bevat onder meer de jaarrekening, het verslag van de Raad van Commissarissen, en doet verslag over onze Governance en ons risicomanagement. Deel 3 bevat onder meer informatie over duurzaamheid.

Achmea publiceert vandaag ook het SFCR 2018 (Solvency and Financial Condition Report). Dit rapport biedt een toelichting op onze financiële positie op basis van de Solvency II-richtlijnen. Alle genoemde documenten zijn te downloaden via www.achmea.nl/investeerders/verslagen.