Zeist,
14
augustus
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea licht vergoeding incontinentiemateriaal toe (update)

​Vorige week is in veel media aandacht besteed aan het nieuwe systeem van vergoeding voor incontinentiemateriaal. De feiten over dit nieuwe beleid op een rij. (Dit is een update van het bericht dat hier vorige week te lezen was.)

Hoe ziet de nieuwe vergoedingsregeling van Achmea er uit?
Samen met apothekers, medisch speciaalzaken, gespecialiseerde verpleegkundigen en zorgverzekeraars heeft Achmea zeven gebruikersprofielen opgesteld voor mensen met incontinentie. De apotheker stelt, samen met de patiënt, het juiste gebruikersprofiel vast aan de hand van een vragenlijst. Op basis van dit gebruikersprofiel wordt een advies gegeven aan de patiënt over het te gebruiken incontinentiemateriaal, of een andere passende oplossing.

Voor elk van de zeven gebruikersprofielen ontvangt de apotheker een vast bedrag per patiënt per dag, de zogenaamde dagvergoeding. De dagvergoedingen zijn zo samengesteld dat ze garanderen dat er goede kwaliteit kan worden geleverd. Van dit bedrag koopt de apotheker de incontinentiematerialen voor de patiënt in, en adviseert hij de patiënt. Bij elk gebruikersprofiel past een pakket aan incontinentiemateriaal, dat optimaal voldoet aan de behoefte van de patiënt: de juiste kwaliteit materiaal, ingekocht tegen een scherpe prijs. Achmea hanteert vanaf 1 juli 2012 de nieuwe vergoedingsregeling voor incontinentiemateriaal. In 2013 volgen andere zorgverzekeraars. Zowel apothekers als medisch speciaalzaken werken met dit nieuwe vergoedingssysteem. Een grote meerderheid van alle patiënten die verzekerd is bij een van de zorgmerken van Achmea heeft inmiddels een adviesgesprek gehad over het gebruikersprofiel.

Waarom een nieuwe vergoedingsregeling voor incontinentiemateriaal?
Uit verschillende bronnen, waaronder onze klantenquêtes, bleek dat het regelmatig voorkomt dat patiënten op een onjuiste manier hun incontinentiemateriaal gebruiken. Vaak komt dat door een niet optimale begeleiding en voorlichting. Het gevolg is dat patiënten regelmatig meer materiaal ontvangen dan zij nodig hebben. Ook is er niet altijd sprake van een juist gebruik van de materialen. Deze signalen worden door apothekers, medisch speciaalzaken en thuiszorgmedewerkers ook herkend.

Dit is niet in het belang van de patiënt en niet in het belang van de premiebetaler. Daarom heeft Achmea, samen met onder meer apothekers en andere zorgverzekeraars, een systeem ontwikkeld waarmee een optimale begeleiding van de patiënt door de apotheek gewaarborgd wordt.

Dit nieuwe systeem van gebruikersprofielen leidt er niet alleen toe dat patiënten een meer op hun persoonlijke situatie afgestemd advies ontvangen, maar ook dat op termijn de totale kosten voor incontinentiematerialen minder hard stijgen dan nu. Met het nieuwe vergoedingssysteem op basis van dagprijzen is het namelijk niet langer financieel aantrekkelijk voor een apotheker om meer producten dan noodzakelijk te leveren. Ook wordt het doorvoeren van een prijsstijging door fabrikanten moeilijker. Bovendien wordt het aantrekkelijk voor apothekers om gezamenlijk in te kopen, en zo een lagere inkoopprijs te bedingen. Voornaamste winst blijft echter, dat de apotheek nu op regelmatige basis in gesprek gaat met zijn patiënten, om steeds het optimale gebruiksprofiel vast te stellen. Dat leidt tot een kwalitatief betere zorg voor de patiënt.

Organisaties als de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) dringen er bij zorgverzekeraars regelmatig op aan om doelmatig en gepast gebruik van zorg te realiseren. Met het nieuwe vergoedingsbeleid voor incontinentie geeft Achmea hier vorm aan: we leveren kwalitatief betere zorg, tegen een lagere prijs.

Wat is het voordeel voor de patiënt?
Het systeem van gebruikersprofielen maakt de medische beperking en de behoefte van de klant op een objectieve manier inzichtelijk, en er wordt onderzocht of er nog medische of fysiotherapeutische behandeling mogelijk is. Tegelijkertijd worden de merkonafhankelijke kenmerken geïnventariseerd waar een product aan moet voldoen om de zorgvraag goed te kunnen beantwoorden.

Door het nieuwe systeem kan de apotheker meer tijd besteden aan een goede begeleiding van de patiënt, zodat deze een veel beter op zijn/haar persoonlijke situatie afgestemd pakket materialen aangeboden krijgt, met de juiste instructie over een optimaal gebruik. Veel patiënten gebruiken op dit moment niet de juiste materialen, of gebruiken de materialen op een onjuiste manier, doordat zij niet goed begeleid worden. Het nieuwe systeem levert verbetering daarin.

Wat is de rol van de apotheker?
Het is een expliciete verantwoordelijkheid van de door Achmea gecontracteerde apotheker, om op individueel klantniveau vast te stellen welke oplossing geboden moet worden. In overleg met de patiënt stelt de apotheker vast welk gebruikersprofiel de patiënt heeft. Het is al vervelend genoeg dat het gesprek hierover met de patiënt gestart moet worden en het is de rol van de apotheker om dit op een zorgvuldige manier te doen waarbij de privacy van de patiënt is gewaarborgd.

De apotheek heeft in zijn contract met Achmea afgesproken dat hij eindverantwoordelijk is voor het vaststellen van het gebruikersprofiel, en het adviesgesprek over incontinentie. Achmea vindt het voor haar klanten erg belangrijk dat dit op een zorgvuldige en professionele manier gebeurt, met respect voor privacy. Daarom hebben we in ons contract met apotheken aanvullende eisen gesteld, om een optimale kwaliteit van het adviesgesprek voor onze klanten te waarborgen.

Op basis van kennis en kunde heeft de apotheker een belangrijke rol in het vaststellen van de in te zetten producten, op basis van het gebruiksprofiel. De apotheker is vrij in zijn keuze welke materialen de patiënt kan gebruiken.

Wat vindt Achmea van de advisering door fabrikanten?
De keuze voor het gebruikte merk incontinentiematerialen is aan de apotheek: deze heeft de kennis en kunde in huis om objectief in te schatten welk merk incontinentiemateriaal het best geschikt is voor zijn patiënten. In de praktijk zien we dat apothekers speciale afspraken maken met fabrikanten van incontinentiemateriaal. Het vaststellen van het gebruikersprofiel en de advisering rondom incontinentie wordt dan soms uitbesteed aan deze fabrikanten.

Helaas blijkt dat dit niet altijd zorgvuldig gebeurt: de privacy van patiënten wordt onvoldoende gewaarborgd, en patiënten zijn soms ontevreden over het aantal en/of de kwaliteit van de aan hen geadviseerde materialen. Ook is niet altijd helder voor patiënten dat de apotheker de eindverantwoordelijkheid heeft voor de uiteindelijke keuze van de producten. Achmea neemt deze signalen zeer serieus, en gaat op korte termijn in gesprek met apothekers om te bespreken hoe dit beleid beter uitgevoerd kan worden.

Bericht Telegraaf.nl
Bericht Volkskrant.nl
KNMP over privacy en contract Achmea (radiofragment nos.nl)