Zeist,
13
juni
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea en gemeente werken samen aan verbetering gezondheid Rotterdammers

De gemeente Rotterdam en Achmea zetten zich de komende vier jaar samen in om de gezondheid van Rotterdammers te verbeteren en de oplopende zorgkosten terug te dringen. Gezondheidsproblemen die samenhangen met zaken als overgewicht, sociaal isolement en schulden worden bijvoorbeeld aangepakt door de samenwerking tussen gezondheidszorg en welzijnswerk op wijkniveau te versterken. Zo worden huisartsen gestimuleerd om cliënten door te verwijzen naar activeringsprogramma’s die actieve wijkbewoners samen met het welzijnswerk organiseren. In drie wijken worden pilotprojecten opgezet en de Vitaliteitswijzer voor ouderen wordt uitgebreid.

​Dat staat in het convenant “Samen werken aan een gezond Rotterdam” dat wethouder Marco Florijn (zorg) en Marjolein Verstappen, vice voorzitter van Achmea vandaag ondertekenen. Achmea is met Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar in Rotterdam. Vorige maand tekende de gemeente een vergelijkbare overeenkomst met IZA Cura, onderdeel van VGZ.

Zorg dichtbij Rotterdammers
“Door de zorg dichtbij de Rotterdammers te organiseren sluiten we met de hulp aan op wat iemand zelf kan en wat de sociale omgeving kan betekenen”, aldus wethouder Florijn (werk, inkomen, zorg en bestuur). “Dit doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat mensen beter af zijn met hulp en zorg die niet je leven overneemt maar die je weer de controle over je eigen leven teruggeeft. Het gaat erom dat Rotterdammers zich vitaal voelen en zo actief mogelijk kunnen blijven meedoen. Daar is een brede samenwerking in de wijk voor nodig waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de huisartsen.”

Preventie en nazorg
Behalve het versterken van deze ‘eerste lijn’ zetten de gemeente en Achmea ook nadrukkelijk in op preventie en nazorg. De partijen werken samen aan projecten die sociaal isolement bij ouderen tegengaan en aan de activering van Rotterdamse werklozen omdat thuis zitten met niks om handen niet bevorderlijk is voor de gezondheid. Marjolein Verstappen van Achmea: “We zien steeds duidelijker dat zorg niet op zichzelf staat maar nauw samenhangt met welzijn, participatie, werk en preventie. Betere samenhang daartussen levert onze verzekerden betere zorg op.”

Convenant
In het convenant spreken de gemeente en Achmea af om als eerste van start te gaan in de wijken Bloemhof/Hillesluis,  Ommoord/Lage Land en in Lombardijen. Doel is om bijvoorbeeld mensen met diabetes en psychosociale problemen laagdrempelig te helpen, bij voorkeur in de buurt en tegen lagere kosten. De plannen voor de drie wijken zijn in september klaar en kunnen dan van start. Met dit convenant bereiden Achmea en de gemeente Rotterdam zich tevens gezamenlijk voor op de decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning aan ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.
 
In de praktijk werken Achmea en de gemeente Rotterdam al samen. Bijvoorbeeld in de ‘Vitaliteitswijzer’ waar ouderen preventief gezondheidsadvies en coaching kunnen krijgen. Dit project wordt uitgebreid. In het project ‘Zichtbare schakels’ vormen wijkverpleegkundigen een laagdrempelig aanspreekpunt voor bewoners en zorgverleners.